sức khỏe tự nhiên, natural health

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho trên những tổn thương thần kinh bằng cách ức chế tổn hại ADN ở đồi hải mã của chuột nhảy sau chứng thiếu máu cục bộ thoáng qua ở não trước.

Dịch chiết từ hạt nho có khả năng bảo vệ tim bởi chức năng chống oxy hóa in vivo và khả năng ngăn chặn chuỗi phản ứng oxy hóa (ROS) gồm gốc hydroxyl và peroxyl. Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết từ hạt nho (GSE) ở đồi hải mã của chuột nhảy sau 5 phút bị thiếu máu cục bộ thoáng qua ở não trước.

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho

Nghiên cứu gồm 3 nhóm: Nhóm mổ giả (không bị bệnh), nhóm chứng (điều trị không dùng dịch chiết từ hạt nho), nhóm GSE (điều trị có dùng dịch chiết từ hạt nho).

Tác dụng bảo vệ thần kinh của GSE trên các tế bào hình tháp trong vùng CA1 vùng đồ thị được đánh giá bằng cách đo mật độ tế bào thần kinh ở 4 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ-tái tưới máu (Hình 1, 2, và 3). Ở nhóm chứng tỷ lệ phần trăm của các tế bào hình tháp bắt màu với tím cresyl trong khu vực CA1 là 11,2% so với nhóm mổ giả (Hình. 2B và 3). Mật độ tế bào thần kinh ở nhóm GSE tăng đáng kể so với nhóm chứng ở 4 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ (Hình. 1C, 1D, 2C, 2D và 3). Trong nhóm GSE, 60% các tế bào hình tháp so với nhóm mổ giả bắt màu với tím cresyl ở 4 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ (Hình 3).

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho

Hình 1. Độ phóng đại thấp của vùng hippocampus sau khi nhuộm với tím cresyl ở 4 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ. Hình A- nhóm mổ giả, hình B-nhóm chứng, hình C và D-nhóm điều trị có dùng dịch chiết từ hạt nho trước và sau khi bị thiếu máu cục bộ. Ở nhóm chứng (B) các tế bào hình thóp ở vùng CA1 của đồi hải mã bắt màu kém với tím cresyl trong khi những vùng khác thì giống với nhóm mổ giả. Ở nhóm GSE (C và D) các tế bào hình thóp ở vùng CA1 của đồi hải mã bắt màu tốt với tím cresyl.   

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho

Hình 2. Độ phóng đại cao của vùng hippocampus sau khi nhuộm với tím cresyl ở 4 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ. Hình A- nhóm mổ giả, hình B-nhóm chứng, hình C và D-nhóm điều trị có dùng dịch chiết từ hạt nho trước và sau khi bị thiếu máu cục bộ. Tất cả tế bào hình thóp ở nhóm mổ giả được nhuộm với tím cresyl. Ở nhóm chứng (B) ít tế bào hình thóp ở vùng CA1 của đồi hải mã bắt màu với tím cresyl. Ở nhóm GSE (C và D) nhiều tế bào hình thóp ở vùng CA1 của đồi hải mã bắt màu với tím cresyl.

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho

Hình 3. Mật độ tế bào thần kinh ở 4 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ-tái tưới máu

Kết quả trên cho thấy dịch chiết hạt nho có hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh trên những tổn thương thần kinh bởi việc ức chế tổn thương ADN ở vùng CA1 sau chứng thiếu máu cục bộ.

Trong nghiên cứu này, tác giả cũng kiểm tra một sự khác biệt đáng kể của 8-OHdG giữa nhóm chứng và các nhóm GSE trên chứng thiếu máu cục bộ sau khi-tái tưới máu ở vùng CA1.

Ở nhóm chứng, chất 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) thay đổi đáng kể theo thời gian, trong khi ở nhóm GSE giống với nhóm mổ giả.

Tại 3 giờ sau chấn thương thiếu máu cục bộ, 8-OHdG trong nhóm chứng tăng lên đáng kể ở vùng CA1, trong khi 8-OHdG tăng rất ít ở vùng CA1 ở nhóm GSE.

Tại 12 giờ sau chấn thương thiếu máu cục bộ, 8-OHdG ở nhóm chứng tăng lên đáng kể. Trong khi đó ở nhóm GSE 8-OHdG chỉ tăng nhẹ.

Tại 4 ngày sau chấn thương thiếu máu cục bộ, ở nhóm chứng,  8-OHdG tăng ở tất cả các lớp của vùng CA1, trong khi ở nhóm GSE đã giảm xuống mức bình thường (Hình 4).

Hiệu quả bảo vệ tế bào thần kinh của dịch chiết hạt nho

Hình 4. Phân tích đo mật độ 8-OHdG ở vùng CA1 của đồi hải mã chuột nhảy sau chấn thương thiếu máu cục bộ trong nhóm chứng và nhóm  GSE. 

Thêm vào đó, tế bào hình sao và tế bào thần kinh đệm ở vùng CA1 không bị hoạt hóa ở 4 ngày sau khi tưới máu lại sau cơn thiếu máu cục bộ bởi vì nhiều tế bào tháp vùng CA1 không bị tổn thương. Những kết quả này gợi ý rằng dịch chiết hạt nho có thể bảo vệ tổn thương thần kinh do thiếu máu cục bộ bằng cách ức chế tổn thương AND sau cơn thiếu máu não thoáng qua ở não trước.

Nguồn:
In Koo Hwang và cộng sự (2004), Neuroprotective effects of grape seed extract on neuronal injury by inhibiting DNA damage in the gerbil hippocampus after transient forebrain ischemia, Life Sciences 75, 1989 – 2001.


move top